Opłaty wnoszone przez nowych działkowców


 

 

do 500 m2 ok. 2000 zł (za projekt)

Na projekt składa się:

  • rzut układu ogrodu, nasadzeń roślinnych, w skali 1:200 lub 1:400
  • arkusz z zestawieniem roślin, powierzchni, materiałów, kosztów wykonania
  • opcjonalnie kolorowa wizualizacja fragmentu projektu, za dodatkową opłatą
  • koszt projektu jest niezależny od budowy ogrodu

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny wpłaca jednorazowo podwyższoną opłatę ogrodową:

 

1. WPISOWE - 350 zł

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

 

2. OPŁATA INWESTYCYJNA - 10 zł/1m2 działki

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie. Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

 

3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 6 zł

Zgodnie z przepisami § 143 Statutu Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest corocznie, w terminie ustalonym przez walne zebranie, jednak nie później jednak niż do 30 czerwca, uiszczać składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia są oboje małżonkowie dzierżawiący wspólnie działkę, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 50 %.

 

Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD. Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada Stowarzyszenia PZD w drodze uchwały podjetej bezwzględną większością głosów, określając jednocześnie podział wpływów ze składki pomiędzy jednostki organizacyjne PZD.

 

Uchwałą nr 3/XVIII/2017 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2018 roku ustalono składkę członkowską w wysokości 6,00 zł. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 3,00 zł.

 

Składkę członkowską razem z opłatami ogrodowymi należy wpłacać w kasie ogrodu.