Opłaty za energię elektryczną


WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

 

Rozliczenie opłat za zużycie energii elektrycznej na działce następuje na podstawie wskazań elektronicznego licznika pomiarowego przypisanego do konkretnej działki  znajdującego się  na alejce ogrodowej.

 

Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza „wykaz opłat za energię elektryczną”, który jest dostępny w biurze Zarządu i który należy rozliczyć  w terminie:

 

do 30 czerwca za pierwszy okres rozliczeniowy, do 30 pażdzernika za drugi okres rozliczeniowy.

 

Wysokość opłaty za zużycie 1 kWh ustalana jest uchwałą Zarządu ogrodu i wyliczana, jako średni iloraz kosztów wszystkich zapłaconych faktur w złotych i ilości zużytej energii elektrycznej w kWh wykazywanych na fakturach z Zakładu Energetycznego - dostawy energii, za poprzedni okres rozliczeniowy.

 

W przypadku nie opłacenia opłaty w określonym powyżej terminie, Zarząd ROD naliczy ustawowe odsetki za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

W przypadku nie uregulowania należnej opłaty w terminie 14 dni od terminu określonego powyżej, Zarząd ROD odłączy działkę od instalacji energetycznej ogrodu. Powtórne podłączenie może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat wraz z odsetkami, na koszt działkowca w ciągu 48 godzin.

 

W przypadku stwierdzenia samowolnego otwarcia rozdzielni w celu podłączenia działki, której uprzednio wyłączono zasilanie z powodu nie opłacenia w terminie należności za zużytą energię elektryczną lub stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej albo podłączenia działki z pominięciem licznika pomiarowego lub ingerencję w funkcjonowanie licznika, która wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie lub odczyt, Zarząd ogrodu uzna takie postępowanie za rażące naruszenie prawa, kradzież energii elektrycznej i bezprawną ingerencję w infrastrukturę ogrodu działkowego, co zagrożone jest sankcjami opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Wszystkie opłaty za energię elektryczną winny być wpłacone w kasie ogrodu.