Składka członkowska


Zgodnie z przepisami § 143 Statutu Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest corocznie, w terminie ustalonym przez walne zebranie, jednak nie później jednak niż do 30 czerwca, uiszczać składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia są oboje małżonkowie dzierżawiący wspólnie działkę, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 50 %.

 

Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.

 

Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada Stowarzyszenia PZD w drodze uchwały podjetej bezwzględną większością głosów, określając jednocześnie podział wpływów ze składki pomiędzy jednostki organizacyjne PZD.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ USTALONEJ NA ROK 2018

 

Uchwałą nr 3/XVIII/2017 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2018 roku ustalono składkę członkowską w wysokości 6,00 zł. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 3,00 zł.

W 2018 roku składka członkowska nie podlega podziałowi i 100 % wpłaconych składek pozostaje w ogrodzie działkowym.

 

 

Składkę członkowską razem z opłatami ogrodowymi należy wpłacać w kasie ogordu - skarbnika.